Tác Giả Cô Quang Tàn Chiếu

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Cô Quang Tàn Chiếu

Truyện Ám Dạ Ma Quân Chi Dạ Thú Nguyệt Hồn của t ác giả Cô Quang Tàn Chiếu là câu chuyện về thời kì cuối của Đường triều, trải qua phiên trấn hỗn chiến, hoạn quan chuyên quyền và quan viên trong triều đình chia bè chia phái chống đối lẫn nhau, quân dân hỗn loạn. Công nguyên năm 907, Chu Ôn phế bỏ Đường tri� Chương 21