Tác Giả Dã Sinh Quả Tử Đường

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Dã Sinh Quả Tử Đường

Văn án“Cuộc sống cô độc giờ đã có thể trở thành sống hai người rồi. Nhờ cậy tin tưởng lẫn nhau chính là tình yêu đấy.” – Trích phim “Xin hãy yêu em kẻ vô dụng này”.Gương vỡ lại lành, thích hợp đọc trước khi đi ngủ vì nó rất ngọt.Bối cảnh đặt trong thời điểm đồng tính, dị tính là như nhau.— Chương 5