Tác Giả Đạm Hoàng Đích Y Quần

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Đạm Hoàng Đích Y Quần

Trọng Đồng đã là vô địch lộ, không cần lại mượn người khác cốt.Hoang vực 33,000 năm, Trần Uyên xuyên qua dị thế, trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất Thánh Vương.Đúng lúc gặp muội muội thức tỉnh Hỗn Độn Thánh Thể, lẻ loi một mình ly biệt hai năm tìm kiếm Cửu Chuyển Luân Hồi Thảo, chỉ để lại mu� Chương 549