Tác Giả Đế Thanh

Đọc truyện của tác giả Đế Thanh

Nơi hắn sinh ra là gia tộc chủ một tinh cầu thuộc một tinh không vô hạn.Nơi hắn sinh ra lấy võ đạo làm chính, là một thế giới trăm tộc cùng tranh, cường giả vi tôn. Hắn, cũng có lòng muốn xưng bá tinh không này.Cậu chuyện bắt đầu từ khi h� Chương 970