Tác Giả Kẹo Chuối

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Kẹo Chuối

Thể loại: Tiên Hiệp, Giảo Hoạt, Huyễn Tưởng, Tu Tiên, Phàm Nhân, Ngôi Thứ NhấtCảnh giới trong truyện:Linh Sĩ - Linh Sư - Linh Đan - Linh Anh (chia làm sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ)Hóa Thần - Chân Thần - Thượng Thần (chia làm hạ giai, trung giai và thượng giai)Chân Tiên - Kim Tiên - Huyền Tiên (từ nhất trọng đến cửu trọn Chương 184