Tác Giả Mộ Vũ Thần Thiên

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Mộ Vũ Thần Thiên

Tác giả đã tạo ra một thế giới rất thần kỳ trong truyện cũng bởi ở nơi này có cường giả nhiều vô số, lại có hoang thú hồng hoang,còn có diệu pháp thần thông, đặc biệt có cả pháp bảo đáng sợ có thể hủy thiên diệt địa. có linh đan thoát thai hoán cốt, có tiên trận bao phủ chư thiên...Nam chính bước ra t� Chương 1619