Tác Giả Nã Thiết Bất Yếu Thiết

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Nã Thiết Bất Yếu Thiết

Thế nhân đều biết Dật Vương thâm thụ nữ đế tín nhiệm, tay cầm 10 vạn đại quân trấn thủ biên cương vài năm.Thật tình không biết công cao lấn chủ, bị nữ đế ban chết!" Dật Vương Tô Cảnh hoang dâm vô độ, bạo ngược vô đạo, ý đồ mưu phản! Ban thưởng rượu độc một ly, khâm thử!"Tô Cảnh nhìn truyền c Chương 369