Tác Giả Quật Khởi DD

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Quật Khởi DD

Lý Ngân Xuyên về hưu.Làm vì tung hoành chư thiên vạn giới vô số năm tháng chủ thần không gian bên trong no. 1 luân hồi giả.Vất vả cần cù vô số năm tháng hắn, rốt cuộc góp nhặt đủ đầy đủ chủ thần tích phân an tâm về hưu.Lại không nghĩ, mới vừa thoát ly chủ thần không gian về đến Lam tinh, kinh dị trò chơi Chương 456