Tác Giả Sênh Sênh

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Sênh Sênh

Lục Tấn Uyên bị tai nạn xe hôn mê 3 năm. Thân thể đã sớm khôi phục.Nhưng có làm thế nào cũng không tỉnh. Lục gia không đã tìm bao nhiêu bác sĩ danh tiếng trong ngoài nước nhưng cũng bó tayCó thầy tướng số nói phải tìm một cô gái bát tự thích hợp xung hỉ cho Lục Tấn Uyên.Cô gái có ba� Chương 492