Tác Giả Thanh Phong Cửu

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Thanh Phong Cửu

Mau Xuyên Nữ Vương: Nam Thần, Cầu Hắc HVĂN ÁN:Ma tôn Ngôn Linh quỷ thần nghe tiếng liền sợ vỡ mật đã chết, Lục giới hoan hô.Để quay lại Ma giới, Ngôn Linh trói định hệ thống nữ vương, đi lên con đường trang bức vả mặt.Nhưng mà muôn vàn vị diện luôn có một tiểu ca ca thần bí tới trêu chọc nàng, sủng nàng Chương 126