Tác Giả Thử Mộc Bất Khiếm Cân

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Thử Mộc Bất Khiếm Cân

(*) Thất tông tội (The Seven Deadly Sins/bảy mối tội đầu) là nhóm các tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải, và là nguồn gốc cho nhiều loại tội lỗi khác phát sinh, theo quan niệm của Kitô giáo.Fin: Mình thích Thiên Tôn trong đoản văn này, rất bất cần đời, rất phũ, lại rất khờ, rõ ràng thích Ân Hậu muốn chết Chương 1